Tinutulungan naming ang mga taga ibangbansa na nakatira sa Japan.

 

Ang Gyoseishoshi (immigration lawyer) ay tumutulong sa mga dayuhang residente na nakatira sa Japan sa mga panayam tulad ng paninirahan, naturalisasyon, paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng kumpanya, at iba pa.

 

 

FYI :

 PSA Delivery Service

 

 Apostille

 

Marriage between Japanese and Philippine nationals

 

 Details of “The Balikbayan Program”

 

Q1 : Anong mga serbisyo ang inaalok ng mga Gyoseishoshi?

A:Ang mga Gyoseishoshi ay tumutulong sa mga kliyente sa iba’t ibang uri ng aplikasyon sa Immigraton Bureau, katulad ng mga nakalista sa ibaba:

 

(1) Aplikasyon para sa Certificate of Eligibility para sa mga dayuhang nakatira sa ibang bansa na nais pumasok ng Japan para sa layunin na maliban sa turismo na pan samantalang Bisita/dalaw.

 

(2) Aplikasyon para sa extension ng panahon ng pananatili.

 

(3) Aplikasyon para sa pagbabago ng status.

 

(4) Aplikasyon bilang Permanenteng Residente ng Japan.

 

(5) Spesyal na permiso sa pagtigil sa Japan.

 

Q2 : Maliban sa imigrasyon, anong serbisyo pa ang inaalok ng mga Gyoseishoshi?

A:Ang mga Gyoseishoshi ay tumutulong din sa mga panayam tulad ng:

 

(1) Aplikasyon para sa naturalisasyon upang maging isang ganap na mamamayan ng Japan. Pugkuha ng rehistro sa nationalisasyon ng Japan.

 

(2) Konsultasyon ukol sa kasal, diborsyo, at probasyon. (pamana/mana)

 

(3) Paghahanda at paglalakad ng mga legal na dokumento para sa pamumuhunan at pagtayo ng kompanya sa Japan.

 

(4) Tulong para sa paghiling ng notarisasyon ng mga dokumento para sa ibang bansa, at pagpapatunay ng seal ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan.

 

(5) Tulong para sa aplikasyon ng visa para sa ibang bansa maliban sa Japan.

 

Q3 : Ano pa ang mga inaalok na serbisyo maliban sa mga nakasaad sa Q1 at Q2?

A:Bilang sertipikadong tagapangasiwang legal, maaari kaming makatulong sa pagkuha ng pahintulot at lisensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman ukol sa mga panuntunan, regulasyon, at batas sa negosyo ng construction, transport, entertainment, pharmaceautical, industrial waste disposal, land development, at iba.

 

Bilang inyong kinatawan, maaari din kaming maghanda ng iba’t ibang uri ng legal na dokumento para sa mga korporasyon at indibidual, katulad ng mga kontrata, kasunduan sa pamamahagi ng pag-aari, articles of incorporation, at bylaws and minutes of meeting.

 

Nag-aalok din kami ng serbisyo sa mga bagong larangan ng adult guardian system at ADR (alternative dispute resolution). (Guardianship – pangangalaga) pangangalaga sa mga matanda.

 

 

無料相談受付中

翻訳(Translate) »