Tinutulungan naming ang mga taga ibangbansa na nakatira sa Japan.

We provide Legal Support to Foreign Residents in Japan.

 

 

Ang Gyoseishoshi (immigration lawyer) ay tumutulong sa mga dayuhang residente na nakatira sa Japan sa mga panayam tulad ng paninirahan, naturalisasyon, paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng kumpanya, at iba pa.

English [A Certified Administrative Procedures Legal Specialist (Gyoseishoshi / immigration lawyer) supports foreign residents and their companies in Japan for work visa status, residential status, naturalization, starting business etc. as a national licensed legal specialist.]

 

 

For your information :

 PSA Delivery Service

 

 Apostille

 

Marriage between Japanese and Philippine nationals

 

 Details of “The Balikbayan Program”

 

Q1 : Anong mga serbisyo ang inaalok ng mga Gyoseishoshi?

Q1 : What kinds of legal service does Gyoseishoshi provide in Immigration practice?

A:Ang mga Gyoseishoshi ay tumutulong sa mga kliyente sa iba’t ibang uri ng aplikasyon sa Immigraton Bureau, katulad ng mga nakalista sa ibaba:

 

(1) Aplikasyon para sa Certificate of Eligibility para sa mga dayuhang nakatira sa ibang bansa na nais pumasok ng Japan para sa layunin na maliban sa turismo na pan samantalang Bisita/dalaw.

 

(2) Aplikasyon para sa extension ng panahon ng pananatili.

 

(3) Aplikasyon para sa pagbabago ng status.

 

(4) Aplikasyon bilang Permanenteng Residente ng Japan.

 

(5) Spesyal na permiso sa pagtigil sa Japan.

 

English :

A:We take care of following procedures by filing applications to the regional Immigration Bureau on behalf of our clients.

 

(1)Application for Certificate of Eligibility which is required for people in a foreign country wishing to be admitted to Japan, except for visiting Japan as a Temporary Visitor.

 

(2)Application for Extension of Period of Stay.

 

(3)Application for Change of Status

 

(4)Application for Permanent Residence

 

(5)Assistance in Application for Special Permission to Stay in Japan.

 

Q2 : Maliban sa imigrasyon, anong serbisyo pa ang inaalok ng mga Gyoseishoshi?

Q2 : What kind of international service does Gyoseishoshi provide other than Immigration practice?

A:Ang mga Gyoseishoshi ay tumutulong din sa mga panayam tulad ng:

 

(1) Aplikasyon para sa naturalisasyon upang maging isang ganap na mamamayan ng Japan. Pugkuha ng rehistro sa nationalisasyon ng Japan.

 

(2) Konsultasyon ukol sa kasal, diborsyo, at probasyon. (pamana/mana)

 

(3) Paghahanda at paglalakad ng mga legal na dokumento para sa pamumuhunan at pagtayo ng kompanya sa Japan.

 

(4) Tulong para sa paghiling ng notarisasyon ng mga dokumento para sa ibang bansa, at pagpapatunay ng seal ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan.

 

(5) Tulong para sa aplikasyon ng visa para sa ibang bansa maliban sa Japan.

 

English :

A:We provide following legal services for foreign residents and companies in Japan.

 

(1)Application for naturalization to acquire Japanese nationality

 

(2)Consultation concerning international marriage, divorce, probate etc.

 

(3)Proceedings and preparing legal documents for investment to Japan and establishing company etc.

 

(4)Support to apply for notarization of documents for foreign countries and authentication of official seal or Apostille by Ministry of Foreign Affairs

 

(5)Support to visa application for other countries

 

Q3 : Ano pa ang mga inaalok na serbisyo maliban sa mga nakasaad sa Q1 at Q2?

Q3 : Other Major Services

A:Bilang sertipikadong tagapangasiwang legal, maaari kaming makatulong sa pagkuha ng pahintulot at lisensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman ukol sa mga panuntunan, regulasyon, at batas sa negosyo ng construction, transport, entertainment, pharmaceautical, industrial waste disposal, land development, at iba.

 

Bilang inyong kinatawan, maaari din kaming maghanda ng iba’t ibang uri ng legal na dokumento para sa mga korporasyon at indibidual, katulad ng mga kontrata, kasunduan sa pamamahagi ng pag-aari, articles of incorporation, at bylaws and minutes of meeting.

 

Nag-aalok din kami ng serbisyo sa mga bagong larangan ng adult guardian system at ADR (alternative dispute resolution). (Guardianship – pangangalaga) pangangalaga sa mga matanda.

 

English :

A:We, as a specialist for the Administrative Law and the Procedures, may obtain required governmental permission, approval and license from relevant public office for the clients by providing our expertise and observing rules, regulations and laws of Construction Business, Transport Business, Entertainment Business, Pharmaceutical Business, Industrial Waste Disposal Business, Land Development Business, and other industries.

 

We also prepare, as a representative, variety of legal documents for corporations or individuals and provide consultations for the said documents, which relates to rights and duties including Contract, Agreement on Distribution of Estate, Articles of Incorporation or Bylaws and Minutes of Meeting.

 

We provide other professional services in the new field such as Adult Guardian System or Alternative Dispute Resolution.

 

 

無料相談受付中

翻訳(Translate) »